یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۸۷
چک لیست کنترل در مدیریت خدمات پرستاری ومامایی

کنترل در مدیریت خدمات پرستاری ومامایی

 

1-    استانداردهای مراقبت و عملکرد پرستاری را تهیه کند.

2-    به طور منظم استانداردهای موسسه را توسعه داده و کنترل کند .

3-    اجرای خود را براساس استانداردهای عملکرد حرفه ای، قوانین و آیین نامه های مربوط و معیارهای سازمانی ارزیابی کند.

4-    برنامه ریزی و پیشرفت آن را در ارتباط با کسب نتایج مورد ارزشیابی قرار دهد.

5-    منابع خدمات پرستاری سازمان یافته را ارزیابی و مدیریت کند.

6-    محیط حرفه ای را توسعه داده، حفظ کرده و مورد ارزشیابی قرار دهد.

7-    صحت عملکرد کارکنان و مدیران بخشها را نظارت و ارزشیابی کند.

8-    جهت تعیین فرصت های پیشبرد خدمات پرستاری، محیط داخلی و خارجی را مورد ارزیابی قرار دهد.

9-    اصلاحات انجام شده را ارزیابی کند.

10-بر برنامه کارکنان از جمله زمان کار و تعطیلی کارکنان نظارت کند.

11-بر انتخاب و پیشرفت کارکنان نظارت کند.

12-بر مدیریت دارو و ذخیره سازی ایمن و مطمئن داروها از جمله داروهای مخدر به وسیله قوانین و مقرارت قابل اجرا نظارت کند.

13-برجمع آوری اطلاعات جهت ثبت آماری و گزارشات نظارت داشته باشد.

14-بر استفاده مناسب از منابع شامل ابزار، امکانات و حجم کار افراد در ساعت نظارت کند.

15-در نظارت و ارزیابی برنامه های کنترل عفونت، همکاری نماید.

16-ارایه خدمات پرستاری مناسب و ایمن را کنترل کند.

17-بر اشتباهات پرستاری و حوادثی مثل افتادن از تخت نظارت داشته باشد.

1-17 تمهیدات لازم برای پیشگیری از اشتباهات و حوادث را مشخص نماید

2-17 اشتباهات پرستاری را به مراجع ذیصلاح، گزارش نماید.

18- عوامل مرتبط با توسعه و ابداعات عملکرد را ارزیابی کند. (امنیت، نتایج، اثربخشی، هزینه و روابط عمومی)

19- سیستم هایی که برنامه ریزی را حمایت می کنند، توسعه داده، حفظ کند و مورد ارزشیابی قرار دهد.

20- سیاست ها و رویه های پرستاری را به طور منظم بررسی کند

21- بر توزیع نیرو در تمامی شیفت ها نظارت کند

22- شرح وظایف کارکنان پرستاری را به طور منظم بررسی کند.

23- ارتباطات مربوط به مدیریت بحران در قسمت های تحت سرپرستی را بررسی کند.

24- هر زمان که نیاز باشد و حداقل هر سه ماه یکبار میزان رسیدن به اهداف را بررسی کند.

25- بر اجرای عملی واحدها و تغییرات آیین نامه ای و عملکردی کنترل داشته باشد.

26- بر موثر بودن و کیفیت مراقبت پرستاری کنترل داشته باشد.

27- مدارک آموزش های فردی را بررسی کرده و در اختیار داشته باشد.

28- تاثیر آموزش بر عملکرد کاری کارکنان را کنترل و نظارت کند.

29- اطمینان حاصل کند که تمام پرستاران دارای مجوز کار هستند (مدارک تحصیلی مورد نیاز)

30- از اجرای تمام دستورات دارویی و درمانی به محض تجویز اطمینان حاصل کند (از طریق ارزیابی عملکردها)

31- از انجام به موقع و به روز فعالیت های توسعه کیفیت اطمینان حاصل کند. (از طریق ارزیابی عملکردها)

32- از هماهنگی کار کارکنان با سیاست ها. رویه ها و استانداردها اطمینان حاصل کند. (از طریق ارزیابی عملکردها)

33- از موثر بودن مراقبت های داده شده به بیماران اطمینان حاصل کند (از طریق ارزیابی عملکردها)

34- برای ارزشیابی و مدیریت منابع با همکاران مشارکت داشته باشد.

35- به طور منظم رضایت دریافت کنندگان خدمات را کنترل کند.

36- مدارک انجام ارزشیابی های رسمی عملکرد براساس شرح وظایف را آماده نماید.

نوشته شده توسط گروه پرستاران خاتم الانبیا’(ص) در 13:30 | | لینک به این مطلب